Overleg gemeente

ALGEHEEL VUURWERKVERBOD AFGEWEZEN
Het voorstel van enkele gemeenteraadsleden om een algeheel vuurwerkverbod voor Zoetermeer af te kondigen, dus ook voor siervuurwerk, is mislukt. In de digitale raadsvergadering van maandag 18 mei 2020 is een motie met die strekking namelijk met 30 tegen 9 stemmen verworpen. Intussen geldt wel, net als in de rest van het land, al een verbod op knalvuurwerk, dus ook in het Buytenpark.
De stemming over de vuurwerkmoties was onderdeel van een nabespreking over de jaarwisseling 2019/2020. Toen gold alleen voor enkele delen van Zoetermeer, zoals het Buytenpark, een vuurwerkverbod. Volgens de indieners van de verstgaande vuurwerkmotie - de fractie van GroenLinks met steun van de ChristenUnie/SGP en de eenmansfractie van Ineke van den Berg - is “aannemelijk dat het aantal Zoetermeerders dat voorstander is van een algeheel verbod op consumentenvuurwerk zal toenemen. De jaarwisseling is de laatste jaren het grootste risico-evenement in Nederland, qua omvang”.
De uitvoering van het besluit van het college van B&W om het hele Buytenpark voor de jaarwisseling vuurwerkvrij te verklaren heeft overigens veel te wensen over gelaten. Die uitvoering was namelijk tamelijk mager, de communicatie erover onduidelijk. Zo is rondom de 100 hectare Buytenpark te elfder ure bij maar ongeveer de helft van alle circa 15 paden en wegen die toegang geven tot het park een klein bordje geplaatst. Niet bijvoorbeeld in het verlengde van de César Franckrode naar het Buytenpark, het voetpad tussen de César Franckrode 1 en 2, wel het even verder gelegen Polderpad (een fiets/voetpad). Niet bij het belangrijke fiets/voetpad Afrikaweg richting het Buytenpark ter hoogte van de begraafplaats maar wel aan de andere kant van dit pad tussen de Meerpolderdijk en het Buytenpark.
Bovendien heeft tevoren zonder correctie de gemeentelijke afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) het bericht verspreid dat de vuurwerkvrijdom niet gold voor onder andere het parkeerterrein van SnowWorld en de terreinen van andere verenigingen in het Buytenpark. Omdat het in totaal ging om zo’n 400.000 m² hebben we daarover onze zorg uitgesproken in een brief aan het gemeentebestuur.

KLACHT BIJ OMBUDSMAN OVER HOUDING GEMEENTEBESTUUR
Omdat het gemeentebestuur ons lang niet altijd als het erop aankomt, erkent als direct- belanghebbenden bij het Buytenpark hebben wij als Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over die houding in september 2019 een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Daarbij gaat het in het bijzonder om enkele ambtenaren van de Zoetermeerse gemeentelijke afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH). Kernpunt van die klacht is dat deze ambtenaren stelselmatig de belangen negeren van ons en de organisaties en bewoners voor wie wij optreden. Dit kunnen die ambtenaren doen omdat zij hiertoe van het college van B&W een vrijbrief hebben gekregen, een formeel mandaat.
Het gaat dan vooral om het geven van vergunningen voor activiteiten of werkzaamheden in het Buytenpark en het niet handhaven van in officiële stukken vastgelegde regels, zonder ook maar enige vorm van de ruggespraak met ons. Zelfs aan ons verzoek in dat soort gevallen op zijn minst te worden ‘gehoord’ willen de gemeentelijke vertegenwoordigers niet voldoen. Strikt genomen is daarvoor natuurlijk het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk, maar wij hopen dat de Ombudsman ook kans ziet de ambtenaren te corrigeren, aangezien zij zich in de praktijk vaak als wethouder gedragen. Over die misstand, daar gaat onze klacht over. Met als hoofdvraag: kan dat zomaar? Wij vinden van niet, mede omdat deze houding hinderlijk is voor het Overlegplatform Buytenpark, waarvan de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark de coördinator is. Bij dat Overlegplatform zijn inmiddels meer dan twintig grootgebruikers van het Buytenpark aangesloten. Zelfs andere gemeentelijke afdelingen dan VVH maken deel uit van dat platform.
Als onderbouwing hebben we een klachtendossier samengesteld met nu al meer dan 60 bijlagen. Een beknopt uittreksel van dat dossier hebben we meegezonden naar de Ombudsman. Daarin behandelen we een veelvoud aan momenten van naar ons oordeel “incorrect of in elk geval oneigenlijk gebruik van het aan ambtenaren verleende mandaat”.
Directe aanleiding voor de klacht is de afwijzing door het college van B&W van een - nota bene op verzoek van het gemeentebestuur zelf - door ons ingeleverd ‘samenspraakvoorstel’. Daarin geven we aan dat de afdeling VVH het Kwaliteitsteam steeds actief zou moeten informeren en horen, alvorens activiteiten te projecteren of te faciliteren in het Buytenpark. We denken aan af en toe telefonisch of e-mail-contact en hooguit drie tot vier gesprekken per jaar. Maar kennelijk is het teveel gevraagd: het college heeft besloten aan deze wens niet tegemoet te komen en ook niet te willen voorzien in periodiek overleg. Op herhaalde verzoeken tot een gesprek over dit besluit heeft de gemeente niet gereageerd. Vandaar de actie richting Nationale Ombudsman.
Deze heeft deze klacht nu eerst teruggekoppeld naar de gemeente Zoetermeer. Die heeft nu de gelegenheid voor nader onderzoek. Hiertoe is een aparte klachtencommissie ingesteld, die op 28 november 2019 een - eerste - hoorzitting heeft belegd over deze zaak. Daarin heeft het dagelijks bestuur van de Stichting een toelichting gegeven op de klacht en gereageerd op vragen vanuit de commissie.
Onder leiding van die klachtcommissie is intussen overleg op gang gekomen met de afdeling VVH. Te verwachten is dat dit uiteindelijk gaat leiden tot werkbare afspraken.
Onze klacht is onderaan deze pagina te lezen.

OVERLEG OVER BUYTENPARK NAAR APART PLATFORM
Het Overlegplatform Buytenpark is een op initiatief van het Kwaliteitsteam en op verzoek van enkele goedwillende ambtenaren tot stand gekomen orgaan waarbinnen alle belangrijke gebruikers van het Buytenpark met elkaar ‘communiceren’ over hun plannen, activiteiten en ideeën. Zie voor doel en opzet elders op deze website. Tot eind 2016 was de verwachting dat de gemeente zelf een overlegplatform van de grond zou proberen te krijgen. Maar daar heeft de ambtelijke groep die onder meer met ons overleg voerde over het zogeheten Uitvoeringsprogramma Buytenpark uiteindelijk toch maar vanaf gezien. Toen zijn we met dit idee zelf aan de slag gegaan.

Eerder hadden afzonderlijke organisaties en individuele personen die zich druk maken om het Buytenpark af en toe en ongestructureerd overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Zoetermeer. Door onze teamvorming hebben we daarin een begin van structuur kunnen aanbrengen. Met de indiening van ons Burgerinitiatiefvoorstel Behoud Kwaliteit Buytenpark – eind juni 2010 overgenomen door de gemeenteraad - hebben we dit overleg uiteindelijk een vaste formele plek kunnen geven in de zogeheten Werkgroep Buytenpark. Sinds juni 2010 hebben in dit verband vertegenwoordigers van het Kwaliteitsteam Buytenpark en de bij het park meest betrokken ambtenaren elkaar geregeld ontmoet, om overleg te voeren over van alles wat met het Buytenpark te maken heeft. Abrupt beëindigd door de toenmalige wethouder Bé Emmens (VVD), die overleg niet meer zinvol achtte omdat nou eenmaal naar zijn zeggen financiën ontbraken om zaken in het Buytenpark tot stand te brengen. Lees documenten over dit deel van het Buytenpark in de bij deze rubriek horende map lopende zaken.

Foto: 
Zoetermeer bruiist? Je zou er hoofdpijn van krijgen!