Doel

KWALITEITSTEAM IS VÓÓR
Heel af en toe horen we van een enkeling - soms zelfs van een raadslid of een ambtenaar: “Met jullie praten we niet, want jullie zijn altijd overal tegen…”. Maar dat moet een groot misverstand zijn.Het is namelijk volstrekt duidelijk waar wij vóór zijn, want ons doel is overduidelijk:

 • ervoor te zorgen dat de ruimtelijke, landschappelijke, en ecologische kenmerken van het Buytenpark blijven bestaan; 
 • extra oog voor de natuur. Speciale aandacht voor de biodiversiteit, de milieukwaliteit, het geluidsniveau en de cultuurhistorische waarden. In het bijzonder richt de stichting zich nog op behoud en bescherming van de vogelstand in het betrokken gebied; 
 • het vergroten van de belangstelling voor en de kennis van de natuurlijke eigenheden van het Buytenpark;
 • handhaving van de regels die de gemeente Zoetermeer over een en ander heeft gesteld;
 • in het bijzonder ter bescherming van Natuurbestemde delen en ook overigens
 • ter bevordering van de o zo noodzakelijke rust en stilte;
 • daarbij proberend zoveel mogelijk afspraken te maken om daarin nog verbetering te krijgen.

Allemaal vastgelegd in de op 5 januari 2012 opgestelde stichtingsakte van het Kwaliteitsteam. Zie daarvoor onze Stichtingsstatuten

In die statuten is een paar keer sprake van het begrip betrokken gebied. Daar hoort een kaart bij. Daaruit blijkt dat de woonwijk Buytenwegh in Zoetermeer aan de oostkant ligt van dit gebied, de Amerikaweg en de Voorweg aan de zuidzijde, dat de westkant wordt begrensd door de gemeente Leidschendam-Voorburg (buurtschap Stompwijk) en dat aan de noordzijde de Meerpolder ligt.
In hoeverre de Stichting in haar doel slaagt, is onder meer terug te vinden in de jaarverslagen. Waaruit blijkt dat alle inspanningen van het Kwaliteitsteam niet kunnen verhinderen dat het natuurgebied in het Buytenpark almaar krimpt. Die krimp is vooral het gevolg van het gemeentelijk beleid dat om te beginnen heeft voorzien in de vestiging van de Tuinvereniging Seghwaert in de westhoek en vervolgens het licht op groen heeft gezet voor uitbreiding van SnowWorld middenin het park.

 

RESULTATEN MINI-REFERENDUM 2019
De meeste van die doelstellingen zijn nog eens bevestigd tijdens een mini-referendum dat het Kwaliteitsteam Buytenpark had gekoppeld aan zijn Inloopochtend op zaterdag 19 januari 2019. Die raadpleging leverde wel nog één duidelijk nieuw beleidspunt op: Maak van het hele Buytenpark een vuurwerkvrije zon’. Zo zegt 96 procent van de deelnemers aan het referendum.

Winnaar van deze peiling is trouwens als verwacht de stelling behoud natuur met een score van 99%. Tamelijk hoog scoort ook de uitspraak SnowWorld aankleden met groen - bijvoorbeeld zoals een Milaans flatgebouw. Hierop zegt 89% van de referendum-deelnemers wel, 4% niet en doet dus ongeveer 7% geen uitspraak.
Hoog scoren ook de vraag om maatregelen tegen lichthinder’(91%), in het bijzonder aan de achterzijde van SnowWorld, strengere normen voor geluidhinder (87%) en een betere scheiding tussen voetgangers en fietsers (78%). Iets meer verdeeldheid is er over het idee om in het nu nog vrije segment van het sportdeel van Buytenpark een soort van beweegcircuit te maken met mogelijk speelgelegenheid voor kinderen. Hierop zegt 54% wel en 35% niet. Ook over het voorstel om op de oude mountainbikeheuvel te voorzien in een openluchttheater is niet iedereen enthousiast: 50% wel, 34% niet.
 

ACTIELIJST 
In het najaar van 2016 heeft het bestuur van Kwaliteitsteam Buytenpark op grond van die statuten zijn actielijst voor de komende tijd vastgesteld. Die lijst ziet er als volgt uit:

 1. OVERLEG MET ALLE VASTE GEBRUIKERS VAN HET BUYTENPARK, als het even kan regulier en regelmatig, in een werkgroep met gezag. Hoofddoel: zien te bereiken dat alle gebruikers zoveel mogelijk met elkaar rekening houden en in elk geval in de Natuurbestemde delen van het Buytenpark alsmede in de naburige Meerpolder en aan het westelijk deel van de Voorweg stilte en rust als hoogste goed proberen te bewaren. In dit kader ook de realisatie bewaken van het gemeentelijke Uitvoeringsprogramma Buytenpark. Nevendoel: nauwe samenwerking proberen tot stand te brengen met andere organisaties.
 2. BEÏNVLOEDEN GEMEENTELIJK EVENEMENTENBELEID BUYTENPARK. Doel: het aantal hinderlijke evenementen te beperken en daartoe om te beginnen een koppeling te bewerkstelligen tussen de regels van het Bestemmingsplan Buytenpark en die van de Algemene Plaatselijke Verordening.
 3. BEPERKEN HINDER SNOWWORLD. Doel: om te beginnen tot stand brengen dat alle gemaakte afspraken worden nagekomen ten aanzien van licht- en geluidhinder. Pogingen van nieuwe activiteiten proberen te blokkeren (live muziek op terras; Skybar: uitbreidingsplannen).
 4. BEHOUD EN VERBETEREN NATUUR EN BIODIVERSITEIT BUYTENPARK. Belangrijke doelstellingen zijn: het verstevigen van de biodiversiteit, een natuurlijke ontwikkeling van het Gruttolandje en de Nieuwe Driemanspolder.
 5. VERBETERING VERKEERSGELEIDING IN HET BUYTENPARK, ook in het wijk- en het sportdeel.
 6. PROCEDEREN OM ONZE DOELEN TE VERWEZENLIJKEN. Te denken valt aan een gang naar de Nationale Ombudsman. Bovendien zullen we ons voorbereiden op de nieuwe regels van de ruimtelijke ordening.
 7. MEER ECHTE SAMENSPRAAK MET AMBTENAREN EN BESTUURDERS OVER HET BUYTENPARK. Daarbij ook proberen meer invloed te krijgen op de lokale volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad).
 8. VERZORGEN NIEUWSVOORZIENING OVER HET BUYTENPARK, vooral via internet.

 

Foto: 
Menagerie in het Buytenpark