Achterban

Volgens een voorzichtige schatting genieten jaarlijks zeker een kwart miljoen mensen van de natuur, de rust en de ruimte in het Buytenpark. Vooral die mensen rekenen we tot onze achterban. Voor hen willen we het park houden zoals het is en de overlast door verkeerd gebruik beperken. Veel van die mensen, vooral uit de wijk Buytenwegh maar natuurlijk ook uit andere delen van Zoetermeer, hebben zich al als belangstellenden van onze Stichting gemeld. Wilt u dat ook, dat kan via Contact . Daar zijn geen kosten aan verbonden, want onze Stichting kent geen normale lidmaatschappen en ontvangt dus ook geen lidmaatschapsgeld of subsidie. De Stichting draait uitsluitend op geld dat de bestuursleden binnenbrengen en belangstellenden vrijwillig bijdragen. Met zijn allen proberen we het besluitvormingtraject rond het Buytenpark op een goede manier te beïnvloeden en daarbij diverse invalshoeken van de gebruikers van het park te belichten. Als Kwaliteitsteam Buytenpark zijn we dat vanaf 2010 gaan doen op basis van een eigen rapport met de naam: Buytenpark, een andere visie. Dit als tegenhanger van de toen vastgestelde gemeentelijke Visie Buytenpark. In maart 2015 hebben we dit rapport geactualiseerd en een tweede druk gegeven om toe te voegen aan de heilloze uitbreidingsplannen van SnowWorld. In die tweede druk zijn alle wijzigingen ten opzichte van de eerste druk cursief weergegeven. Waarbij het opmerkelijk is, dat de meeste constateringen in ons rapport van 2010 en de daaraan verbonden conclusies nu nog steeds blijken te gelden. Zie Buytenpark, een andere visie2e druk.

 

BELANGRIJKSTE ACTIEPUNT: VERZET TEGEN INVLOED SNOWWORLD (update: 20170129)
Van alle actiepunten van het Kwaliteitsteam Buytenpark vindt onze achterban het verzet tegen de invloed van SnowWorld op de natuur in het Buytenpark het belangrijkste. Dit bleek ook weer eens uit een e-mailenquête die we in 2014 hebben gehouden onder de ontvangers van onze nieuwsbrief. Nadien is dit door diverse reacties bevestigd. Voor de procedures die we tegen de uitbreiding van SnowWorld hebben gevoerd – wat alles bij elkaar zo’n € 1500 heeft gekost - hebben we niet alleen financiële steun gekregen van partnerorganisaties maar ook van onze achterban. Ook voor de toekomst blijft geldelijke steun overigens welkom. De rekening voor dit doel is IBAN: NL19 TRIO 2024 8320 16 tnv Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark. Als u op de hoogte wil blijven van wat er met het geld gebeurt, kunt u zich aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief (via contact). 

 

EÉN OP DRIE BUREN BUYTENPARK TEGEN UITBREIDING SNOWWORLD (20180323)
Ongeveer één op elke drie buren van het Buytenpark lijkt tegen uitbreiding van SnowWorld in het Buytenpark. Dit is althans min of meer af te leiden uit de vrijdag 23 maart 2018 officieel vastgestelde uitslag van stembureau 23 van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is het bureau in de openbare basisschool De Watersnip op het kruispunt van Muzieklaan en César Franckrode, het stembureau dat het dichtst tegen het Buytenpark aanligt.

Vóór de verkiezingen hebben zeven deelnemende partijen zich uitgesproken tegen wijziging van het Bestemmingsplan Buytenpark teneinde SnowWorld een uitbreidingsplan te laten realiseren. In volgorde van stelligheid waren dat de SP, NSZ, PvZ, PvdA, de lijst Tan, GroenLinks en de DDN. Bij de verkiezingen van woensdag 21 maart 2018 hebben 30,8% van de stemmers in Buytenwegh-West aan die partijen hun steun gegeven.

De duidelijkste voorstemmers voor uitbreiding van SnowWorld, te weten de LHN, VVD, ChristenUnie-SGP en PVV, haalden samen hier 37,9%. De ‘nog geen definitief ja of nee’ - waarbij D66, het CDA en Zoetermeer Vooruit – zijn goed voor de resterende 32,3%.

Naar verhouding kregen op stembureau 23 de SnowWorld-remmers GroenLinks en SP duidelijk meer aanhang dan in de rest van Zoetermeer.

Foto: 
Uitleg aan familie Traas