Natuur en Biodiversiteit van het Buytenpark

Waar het ons als Kwaliteitsteam Buytenpark natuurlijk vooral om gaat is de natuur en de biodiversiteit van dit gebied. We zijn dan ook blij dat mede door de inspanningen van ons team uiteindelijk de gehele noordwestelijke helft van het Buytenpark is beschermd als officieel natuurgebied. Gelegen binnen het provinciale landschap Land van Wijk en Wouden - het buitengebied van de stedenring Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Leiden, en Alphen aan de Rijn – en daarmee onderdeel van het Nationaal Landschap Het Groene Hart.
Extra blij zijn we dat ons team een beroep kan doen op iemand die van die natuur meer weet dan wie dan ook: drs. Winfried van Meerendonk, bioloog/ecoloog, een van de initiatiefnemers van het team. Hij heeft al sinds 2009 een website met daarop in het bijzonder aandacht voor de flora en fauna van het Buytenpark. Hier heeft u toegang tot deze site.

STOKJE GESTOKEN VOOR STANDPLAATS SNACKKAR IN DE NATUUR
We hebben als Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark met succes een stokje gestoken voor het plan om een standplaats voor een snackkar in te ruimen in het noordwestelijke natuurgebied van het Buytenpark. De gemeentelijke afdelingen die het bestemmingsplan voorbereiden voor zulke standplaatsen in Zoetermeer hebben na ontvangst van onze zienswijze de plek gewijzigd. Bij de gemeenteraad ligt nu het voorstel hiervoor in de plaats een plek te reserveren aan de Buytenparklaan, tussen Ayers Rock en SnowWorld. De ambtenaren zijn het met ons eens ”dat dit een plek is die minder effect heeft op de natuurlandschapskwaliteiten en buiten het Natuurkerngebied ligt. Bovendien”, zo merken ze op, “dicht bij een voor een snackkar interessante passantenstroom”. Op ons verzoek is uiteindelijk ook de tijdelijke vergunning gecorrigeerd die aan het Zoetermeerse bedrijf Patat&More was gegeven voor de aanvankelijk gekozen standplaats-plek, verleend als: coronacompensatie. De bezwaarschriftprocedure die we daartegen waren begonnen wordt niet afgewacht. En dat is maar goed ook, want vast stond al dat het bezwaarschrift niet eerder zou kunnen worden behandeld dan na afloop van de vergunningstermijn. Ook Patat&More is nu verwezen naar de Buytenparklaan.

LOBBY VAN STICHTING FIETSKLIM ZOETERMEER
De Stichting Fietsklim Zoetermeer is een uitgebreide lobby gestart voor de aanleg van een klimmend fietspad rondom SnowWorld. De lobby staat onder aanvoering van de Haagse sociaal geograaf en planoloog en daarnaast buitengewoon fietsliefhebber Arjen Koene. Tot voor kort was hij beleidsadviseur voor onder meer sport in dienst van de gemeente Den Haag. Tegenwoordig is hij zelfstandig adviseur. Hij heeft al voorbereidende gesprekken gevoerd met diverse gemeenteambtenaren, het Zoetermeerse college van B en W en het bestuur van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark. Verder zegt hij zijn idee ook al te hebben voorgelegd aan SnowWorld en enkele fietsorganisaties in deze regio. Wat Arjen precies wil is verder voor iedereen terug te vinden op de website http://fietsklimzoetermeer.nl/ .Daaruit blijkt ook dat de Stichting Fietsklim Zoetermeer intussen een geldinzamelingsactie is begonnen om het project te kunnen verwezenlijken.
De reacties zijn vooralsnog wisselend. Het college van B en W heeft er wel oren naar maar heeft de initiatiefnemers laten weten dat wel rekening moet worden gehouden met de natuur en met het oordeel van omwonenden. De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft laten weten het idee “niet echt zomaar serieus bespreekbaar te achten, tenzij het plan te combineren valt met vergaande verbeteringen van de directe omgeving van SnowWorld, en het niet ten koste gaat van kwaliteit en kwantiteit van het nabije natuurgebied”.
Vast staat overigens dat het plan in strijd is met de huidige door het gemeentebestuur vastgelegde afspraken en regels. Daarvan zijn die van de beleidsnota Visie Buytenpark, het Bestemmingsplan Buytenpark en het Bestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld het belangrijkste. In die twee bestemmingsplannen zijn namelijk strikt de grenzen vastgelegd van het maximale bouwvlak en het natuurgebied in het Buytenpark. Bovendien mogen er geen bouwwerkzaamheden meer plaatsvinden in het Buytenpark. Ook bepalen de huidige regels dat intensieve recreatie aan de westkant van SnowWorld niet is toegestaan.

Wat mogelijke verbeteringen in de omgeving van SnowWorld betreft heeft de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark de mensen van het fietsplan het oude plan aangereikt van het - toenmalig – gemeenteraadslid ir. Peter Vergers (D66) met de titel ‘Sfeerbeleving skihal Zoetermeer’. Kernpunten in dit plan zijn: de skihal onderdeel maken van het landschap, onder meer door eromheen hoge bomen te laten groeien tot ongeveer 40 meter. (zie: Foto artitst impression Fietsklim, en Foto inpakken SnowWorld)

BLIJ MET EXTRA AANDACHT GEMEENTEBESTUUR VOOR DE NATUUR
Het Zoetermeerse gemeentebestuur heeft in het college-akkoord 2018-2022 extra aandacht vastgelegd voor natuur, groen en biodiversiteit. We hebben de bestuurders laten weten daarmee heel blij te zijn. Zo hopen wij, onder meer dat dit betekent dat er bijzondere waarde wordt gehecht aan Natuurkerngebieden als dat in het Buytenpark. Het verheugt ons althans in het college-akkoord te kunnen lezen: “We zien het groen als een kwaliteit van Zoetermeer. De stadsnatuur en onze natuurgebieden zijn kwetsbaar en de voordelen van groen zijn eindeloos. We willen daarom graag investeren in groen en stadsnatuur (…) We willen het groen niet alleen behouden, maar ook uitbreiden en de kwaliteit verhogen. We zetten in op een hoger onderhoudsniveau van het groen en de openbare ruimte in de stad (….) Wij willen investeren in de kwaliteit en de gebruikswaarde van de openbare ruimte zoals parken”. . In dit kader heeft het akkoord het ook over aandacht voor biodiversiteit en geeft het de wijkwethouders en de wijkregisseurs een rol als het gaat om groenonderhoud. De wijkwethouder is Jakobien Groeneveld (GroenLinks) die bovendien Groen in haar portefeuille heeft.
Ook met de vaststelling van een nieuwe vierjaren-editie van het Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer heeft de gemeenteraad maandag 17 februari 2020 een extra bescherming ingebouwd voor het groen en de natuur van het Buytenpark. Letterlijk staat in het besluit: “We willen in 2040 een groenblauwe structuur in en om de stad hebben die (…) leidt tot verhoging van de biodiversiteit (…)”. Duidelijk is dat het Buytenpark - net als met de klok mee het Balijbos, het Westerpark, de Nieuwe Driemanspolder, de Meerpolder, het Noord Aagebied, Bentwoud en het Van Tuyllpark - hoort tot die groenblauwe structuur rondom de stad. Voor twee buurgebieden van het Buytenpark, te weten de Nieuwe Driemanspolder en de Meerpolder, is het bovendien de bedoeling daar “natuurlijke gebieden te creëren voor onder andere weidevogels”.

AANGESLOTEN BIJ GROEN ERFGOED ZOETERMEER
Over het Buytenpark en voornamelijk de natuur ervan praten we intussen niet alleen met onze partners binnen het Overlegplatform Buytenpark. We hebben ons ook aangesloten bij de Kerngroep Groen Erfgoed Zoetermeer. Dit is een nieuw samenwerkingsverband van tal van grote groeninitiatieven in Zoetermeer, draaiend op veel vrijwilligers.

GEEN STEUN VOOR ‘TINY HOUSES’ NOORDWESTHOEK BUYTENPARK
Intussen is in de gemeenteraad even de mogelijkheid aan de orde geweest om in het gebied tussen de Voorweg en de noordwesthoek van de Buytenpark - niet ver van de locatie van de Tuinvereniging Seghwaert en nu woongebied van de steenuil – ruimte te maken voor zogeheten Tiny Houses. Dat zijn minihuisjes op een mooie plek. Het voorstel hiertoe was ingediend door de fractie van Zoetermeer Vooruit bij de behandeling van het bestemmingsplan voor dit gebied. De motie om deze bouwmogelijkheid te onderzoeken, bijvoorbeeld ter hoogte van het adres Voorweg 230, is door de gemeenteraad dinsdag 19 mei 2020 evenwel met ruime meerderheid (27-12) verworpen. De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft wethouder Jakobien Groeneveld (Groen; Buytenpark) in een spoed-mailbrief gevraagd maatregelen te treffen ter afscherming van die uiterste westrand van het Natuurbestemde deel van het Buytenpark en in het bijzonder het Gruttolandje en omgeving. Daar en ook rondom het terrein van de Tuinvereniging Seghwaert zijn kennelijk informele paadjes ontstaan waar geregeld mensen lopen, onder meer om honden uit te laten Vogelliefhebbers melden dat dit de daar levende vogels zeer stoort. Een bescherming van dit gebied lijkt zeer zinvol, ook al omdat het hier drukker kan worden na het gereedkomen van de Limietsloot, die loopt van Stompwijk naar de Nieuwe Driemanspolder. Te denken is aan een duidelijke afsluiting van het hele gebied, ook met borden. Gemeenteambtenaren hebben ons laten weten aan een dergelijke bescherming te werken.

BESCHERMING GRUTTOLANDJE
Het gemeentebestuur heeft het Gruttolandje aan de uiterste westrand van het Buytenpark inmiddels aangewezen als Natuurkerngebied. Daardoor geldt daar nu - net als in de rest van het Natuur-bestemde deel ten westen van SnowWorld – dat het is “bedoeld om natuurwaarden te behouden en te versterken en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, en biodiversiteit en natuurgerichte recreatie vooropstaan”. Natuurgerichte recreatie is beschreven als: “ongemotoriseerde routegebonden recreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, struinen, skaten”. Een poging van ons om het beschermde gebied nog iets ruimer te krijgen en een preciezere beschrijving van de regels van zo’n Natuurkerngebied is vooralsnog niet gelukt.
Wethouder Jakobien Groeneveld (GroenLinks; met in haar portefeuille onder meer het Buytenpark) heeft op 7 maart 2019 bij het Gruttolandje een uitlegbord onthuld. Hier is in 2017 een zogeheten plasdrasgebied ontwikkeld, met een wisselende waterstand. Heel geschikt voor trekvogels als plek om aan te sterken en andere om te broeden. Intussen vast adres voor honderden grutto’s en IJslandse grutto’s, kluten, kieviten, tureluurs, watersnippen, diverse soorten eenden, smienten en scholeksters. Het gebied is omgedoopt tot Gruttolandje op initiatief van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark. Daar vlakbij bevindt zich de oeverzwaluwwand, even ten noorden van de locatie van de Tuinvereniging Seghwaert Die wand is al in 2016 aangelegd. Oeverzwaluwen vliegen daar af en aan.

VERBODEN ZELF DIEREN TE VOEDEREN IN BUYTENPARK
De gemeentelijke vertegenwoordiger Groen&Biodiversiteit in het Overlegplatform Buytenpark, Caroline van Heijningen, heeft stickers laten plaatsen op enkele toegangsborden bij het Buytenpark met de vermelding dat het verboden is zelf dieren te voederen. Caroline wijst erop dat de dieren zich prima kunnen redden in de winter en zo nodig bijvoeding krijgen, dat het voederen slecht is voor de dieren “hoe goed bedoeld ook” en dat het ongewenste resultaat kan zijn dat de dieren opdringerig worden naar mensen toe.

GEEN PLAATS VOOR IMKER IN BUYTENPARK
De imker die zich had gemeld voor een honingbij-plek in het Buytenpark krijgt daarvoor vrijwel zeker geen toestemming. Caroline van Heijningen, gemeentelijk beleidsmedewerker Groen en Biodiversiteit en partner van ons in het Overlegplatform Buytenpark, laat weten dat de gemeente geen voorstander is van nieuwe imkerbijenkasten in het Buytenpark. “Er staat al een aantal honingbijenkasten bij de volkstuinen (…) en bij de wijktuinen”. Zij voegt eraan toe dat de vrees bestaat dat nieuwe kasten “kunnen zorgen voor concurrentie voor de wilde bijen. Dit kan ten koste gaan van de lokale biodiversiteit en dat is ongewenst vlakbij een natuurkerngebied als in het Buytenpark”.

Foto: 
Foto artitst impression Fietsklim
Foto inpakken SnowWorld
Aan de rand van de polder
Aan de rand van de polder