Lopende zaken

GRUTTOLANDJE GEOPEND (vernieuwd 20170326)
Op 10 maart 2017 is in het uiterst westelijke deel van het Buytenpark het zogeheten Gruttolandje geopend. Dit weidegebied is 2,5 hectare groot en bestaat uit een variatie aan natte, droge en drassige delen, waarvan de waterstand van buitenaf regelbaar is. Zodra het water in de lage stand staat gaat er gras groeien en kunnen vogels er broeden. Het Gruttolandje is door de gemeente tot stand gebracht in het kader van het zogeheten Uitvoeringsprogramma Buytenpark. Dit is gebeurd in nauwe samenspraak met het Kwaliteitsteam Buytenpark en in het bijzonder de in het team vertegenwoordigde Vogelwerkgroep Zoetermeer.
Overigens is dit bijzondere deel van het Buytenpark niet publiek toegankelijk maar uitsluitend voor weidevogels en muizen. Maar op enige afstand valt er heel goed van te genieten: in de kortste keren zijn daar al enige honderden grutto’s geteld, de meeste uit Afrika, tientallen wulpen, kieviten en scholeksters, en zelfs een enkele tamelijk zeldzame zomertaling, een kleine soort eend.
Tot voor deze vernieuwing heette dit gebied nog het Landje van Geijsel. Dat is echter feitelijk de naam van een soortgelijk vogelparadijsje in Ouderkerk aan de Amstel. Op voorstel van het Kwaliteitsteam Buytenpark en na een zelf georganiseerde stemronde heeft de gemeente laten weten voortaan op alle werkpapieren de naam Gruttolandje te zullen aanbrengen, met een verwijzing naar de hoofdbewoner van het gebied.

 

OEVERZWALUWWAND (update 20160718)
Onderdeel van het Gruttolandje is een daar in 2016 aangelegde oeverzwaluwwand. De oeverzwaluwen vliegen af en aan. Na ruggespraak met onder meer het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft de gemeente de wand neergezet ten noorden van de locatie van de Tuinvereniging Seghwaert, aan de rand van het Gruttolandje. Het gaat om een kunstmatige voorziening waar oeverzwaluwen in- en uit kunnen vliegen. De oeverzwaluw is een vogel van ongeveer 12 cm lang, dof grijs van boven en wit van onder. De vogel heeft een gevorkte, korte staart. De oeverzwaluw broedt in kolonies in holtes, meestal van zandige oevers. Hij jaagt laag boven het water op insecten. Het wijfje broedt tweemaal per jaar. Kunstmatige wanden voor deze vogels zijn de afgelopen jaren op diverse plaatsen neergezet, meestal onder auspiciën van lokale Vogelwerkgroepen. Zie over de aanleg van de oeverzwaluwwand ook de weblog https://buytenpark.wordpress.com/ .

 

ZEKER MEER DAN HONDERD VOGELSOORTEN IN BUYTENPARK (20150710)
In het Buytenpark verblijven zeker meer dan honderd vogelsoorten, sommige permanent, de meeste voor enige tijd. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de site www.waarneming.nl.
Onder de strenge regels van deze site is in 2014 in totaal 5090 maal een vogelwaarneming in het Buytenpark opgetekend, verdeeld over 110 soorten. Niet meegeteld zijn waarnemingen die zijn gedaan vanaf de speciale hoge telpost middenin in het Buytenpark. Daar gaat het namelijk vaak om zogeheten doortrekkers, die niet in het Buytenpark verblijven. Ook enkele bijzondere vogels aan de randen van het gebied ontbreken in het overzicht.
In werkelijkheid is het vogelbestand dus nog veel groter. Zo zijn in het overzicht maar twee uilensoorten terug te vinden: 23 meldingen van een ransuil en 1 van een velduil. Vaststaat evenwel dat er aan de westkant van het Buytenpark in elk geval ook steenuilen zitten. Eerder is ook een bosuil gesignaleerd. Andere wel bij waarneming.nl terug te vinden predatoren - roofdieren - in het Buytenpark zijn onder meer de buizerd (71 waarnemingen), de torenvalk (115) en de boomvalk (7). Bij die aantallen tussen haakjes zitten uiteraard veel dubbeltellingen zoals van de torenvalken die het hele jaar door - of zoals de kenners zeggen ‘jaarrond’ - in het park verblijven.

Tot de bijzonder zeldzame waarnemingen – 1 keer – behoren onder meer de boomleeuwerik, de buidelmees, de kleine plevier, de wielewaal, en zwarte roodstaart. De vijf topscorers zijn in volgorde van aantal: de scholekster (890 waarnemingen), de grutto (598), de goudplevier (240), de putter (257) en de kneu (256).

Buiten de vogels heeft waarneming.nl ook enkele zoogdieren geregistreerd. Opmerkelijk is de waarneming van maar liefst 11 jonge vossen van hoogstwaarschijnlijk twee vrouwtjes en één mannetje. Verder zijn de bosmuis, de hermelijn, het konijn en de wezel waargenomen. Dat wil overigens niet zeggen dat er maar zo weinig soorten zitten. Anderen hebben namelijk de mol, de haas, de spitsmuis, de veldmuis en diverse soorten vleermuizen gemeld.

Het Buytenpark blijktook een goede woonplek voor de zeldzame grauwe klauwier – tot voor kort alleen gezien in Drenthe – en de zeer bijzondere Argusvlinder. Zie voor de gehele Buytenpark-statistiek van waarneming.nl en de manier waarop die tot stand is gekomen - inclusief de namen van degenen die de waarnemingen hebben gedaan – het Jaaroverzicht Fauna en Flora Buytenpark Zoetermeer 2014.

 

Foto: 
Lopende zaken