Lopende zaken

Een zeer aanwezige gebruiker van het Buytenpark is het skicomplex SnowWorld. Probleem is dat niet alle activiteiten van dit concern conform de afspraken zijn die door de gemeente zijn vastgelegd. En dat het in de praktijk vaak een probleem is de gemeente daaraan te herinneren. Zie voor het laatste nieuws wat dit betreft de aparte rubriek Protest tegen SnowWorld+ elders op deze site.

 

RAADSLEDEN NIET GEÏNTERESSEERD IN NATUUR BUYTENPARK (ingekort 20160622) 

Op een enkele uitzondering na zijn de raadsleden van de gemeente Zoetermeer niet echt geïnteresseerd in de natuur van het Buytenpark. Dat blijkt vooral tijdens debatten over SnowWorld. Voor het laatst sprak de raad over het Buytenpark op maandag 14 september 2015. Uiteindelijk gingen toen 30 van de 35 aanwezige raadsleden (=85%) zonder meer akkoord met de uitbreidingsplannen van SnowWorld. Maar twee tegenstemmende raadsleden namen toen het woord: Marcel van der Tol (GroenLinks) – “nergens in dit dossier wordt een serieuze afweging gemaakt of het belang van de onderneming opweegt tegen de natuurwaarden van dit gebied”- en Ivan Beij (SP) – “wij willen dat een einde wordt gemaakt aan het voortrekken van een ondernemer boven het algemene belang”.

Klaas Schra (CU-SGP) gaf mede namens de Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) toe dat er “jaren geleden waarschijnlijk met dit gebied grote bestuurlijke fouten zijn gemaakt” maar beklemtoonde tegelijkertijd “dat de beslissing om hier SnowWorld te bouwen er eerder was dan de vogels er waren”. Willem Bos (D66) liet weten het allemaal wel wat fraaier te hebben gewild, maar wel bijzonder blij te zijn met “het prachtige nieuwe uitzichtspunt”. Ram Fatingan (PvdA) vroeg aandacht voor de noodzaak goed te monitoren hoe de natuur zich nu verder ontwikkelt en zei ervan uit te gaan dat de gemeente alle gemaakte afspraken over de groencompensatie - ook met SnowWorld - strikt handhaaft. Ingeborg ter Laak (CDA) en Jan Willem Schotel (VVD) benadrukten de belangrijke rol die SnowWorld heeft als leisure-onderneming, “een breed algemeen belang”. Schra, bos en Fatingan zijn sinds de verkiezingen van maart 2018 geen lid meer van de Zoetermeerse gemeenteraad.

Hoe mevrouw Van der Meer van Zo!Zoetermeer oordeelt over de natuur in het Buytenpark en ons in het bijzonder was al gebleken in de vergadering van de raadscommissie Stad op maandag 31 augustus 2015 over de uitbreidingsplannen: “Er komt maar een heel klein stukje SnowWorld bij. U doet net of nu elke vlinder die daar zit zijn koffers gaat pakken naar Nieuw-Zeeland”.

In die vergadering hebben Leon van den Berg en Raymond Timmermans namens het Kwaliteitsteam Buytenpark ingesproken en Hanneke Hoogvliet namens de Vogelwerkgroep Zoetermeer. Hun inspreekteksten en een rond-gedeelde mini-brochure zijn onderaan deze pagina te lezen.

Eerder had ook de inspraak van het Kwaliteitsteam Buytenpark op het voorontwerp van de uitbreidingsplannen van SnowWorld bij de gemeente Zoetermeer geen enkel effect gehad. Als het gaat om SnowWorld beklemtoont het college van B&W steeds het belang voor de werkgelegenheid. Wij hebben daar altijd tegenovergesteld, dat uit de stukken van SnowWorld zelf blijkt dat uitbreiding slechts zal leiden tot 15 extra arbeidsplaatsen, waarvan waarschijnlijk ongeveer maar de helft voor Zoetermeerders. Dan heb je het dus over nog geen acht mensen uit Zoetermeer die door dit miljoenenproject aan een fulltime baan kunnen worden geholpen. Niet verkeerd maar ook weer niet gigantisch.

Verder valt op dat de gemeente volhoudt dat de ingreep kwalitatief en kwantitatief in het Buytenpark wordt gecompenseerd. Volgens ons is dat onjuist omdat bij vaststelling van het bestemmingsplan Buytenpark eind 2012 is bepaald, dat alle onbebouwde terrein van het Buytenpark al de bestemming natuur heeft. Daar valt dus niets aan toe te voegen.

 

Lees meer over dit deel van het Buytenpark in de bij deze rubriek horende map Archief.

Foto: 
Lopende zaken