Natuur en Biodiversiteit van het Buytenpark

Waar het ons als Kwaliteitsteam Buytenpark natuurlijk vooral om gaat is de natuur en de biodiversiteit van dit gebied. We zijn dan ook blij dat mede door de inspanningen van ons team uiteindelijk de gehele noordwestelijke helft van het Buytenpark is beschermd als officieel natuurgebied. Gelegen binnen het provinciale landschap Land van Wijk en Wouden - het buitengebied van de stedenring Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Leiden, en Alphen aan de Rijn – en daarmee onderdeel van het Nationaal Landschap Het Groene Hart.
Extra blij zijn we dat ons team een beroep kan doen op iemand die van die natuur meer weet dan wie dan ook: drs. Winfried van Meerendonk, bioloog/ecoloog, een van de initiatiefnemers van het team. Hij heeft al sinds 2009 een website met daarop in het bijzonder aandacht voor de flora en fauna van het Buytenpark. Hier heeft u toegang tot deze site: https://buytenpark.wordpress.com/

KWALITEITSTEAM TEGEN UITBREIDING MTB-PARCOURS
De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft zich uitgesproken tegen het idee om de mountainbike (mtb)-route in het Buytenpark te verlengen met een lus rondom SnowWorld. Het idee is van de Stichting MTB Zoetermeer, die dat overigens op advies van gemeenteambtenaren eerst heel keurig als overlegpunt heeft voorgelegd aan het Kwaliteitsteam. Dit gecombineerd met het plan het bestaande traject een opknapbeurt te – laten – geven.
Voor de uitbreiding wil MTB Zoetermeer gebruik maken van het voor alle fietsers toegankelijke fietspad bij de schaapskooi, dan rechtsaf te gaan via het restant van de zogeheten werkweg die nodig was ter uitbreiding van SnowWorld - en dat stuk had feitelijk in oude staat moeten worden hersteld – en aan te sluiten op een nieuw te voorzien grindpad parallel aan de trap van de top van de derde baan van SnowWorld, naar het parkeerterrein en via een traject beneden dan weer aan te sluiten op de bestaande route.
Opzet is, zoals de Stichting MTB Zoetermeer stelt, de mountainbikeroute veiliger en aantrekkelijker te maken, om daarmee het "wild" fietsen buiten de officiële mountainbikeroute tegen te gaan en dus ook de natuur in het Buytenpark beter te beschermen. De daarbij behorende tekeningen zijn gemaakt in samenwerking met de ervaren mountainbikeroute-ontwerper Patrick Jansen. Deze heeft via een opleiding aan de Landbouwhogeschool in Wageningen een bos- en natuurbeheerachtergrond en is ontwerper en bouwer van veel duurzame mountainbikeroutes in Nederland.
De gedachte erachter en het onderhoudsdeel van het plan steunt het is Kwaliteitsteam zonder meer. Uitbreiding van het traject is, zeker zoals het plan er nu ligt, voor het team echter onbespreekbaar.

MOUNTAINBIKEROUTES ALLEEN TOEGESTAAN IN ZW-HELFT BUYTENPARK
Voor de duidelijkheid: het afwijzende standpunt over het idee de mountainbikeroute uit te breiden steunt volledig op het nu geldende bestemmingsplan voor het Buytenpark en de visie daarop van de Raad van State. Op grond van het bestemmingsplan – door de gemeenteraad van Zoetermeer vastgesteld op 3 december 2012 -.is het in de noordwestelijke helft van het Buytenpark niet toegestaan buiten de normale fietspaden te mountainbiken. Een poging dit nog aangescherpt te krijgen is indertijd onderdeel geweest van het beroep van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark op de Raad van State. Resultaat hiervan is onder meer bij de uitspraak van de Raad van State op 16 april 2014 geweest, dat in een daarbij gevoegd rapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) nog eens duidelijk is weergegeven waar mountainbikers wel en waar niet een parcours mogen hebben in het Buytenpark

STOKJE GESTOKEN VOOR STANDPLAATS SNACKKAR IN DE NATUUR
We hebben als Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark met succes een stokje gestoken voor het plan om een standplaats voor een snackkar in te ruimen in het noordwestelijke natuurgebied van het Buytenpark. De gemeentelijke afdelingen die het bestemmingsplan voorbereiden voor zulke standplaatsen in Zoetermeer hebben na ontvangst van onze zienswijze de plek gewijzigd. Bij de gemeenteraad ligt nu het voorstel hiervoor in de plaats een plek te reserveren aan de Buytenparklaan, tussen Ayers Rock en SnowWorld. De ambtenaren zijn het met ons eens ”dat dit een plek is die minder effect heeft op de natuurlandschapskwaliteiten en buiten het Natuurkerngebied ligt. Bovendien”, zo merken ze op, “dicht bij een voor een snackkar interessante passantenstroom”. Op ons verzoek is uiteindelijk ook de tijdelijke vergunning gecorrigeerd die aan het Zoetermeerse bedrijf Patat&More was gegeven voor de aanvankelijk gekozen standplaats-plek, verleend als: coronacompensatie. De bezwaarschriftprocedure die we daartegen waren begonnen wordt niet afgewacht. En dat is maar goed ook, want vast stond al dat het bezwaarschrift niet eerder zou kunnen worden behandeld dan na afloop van de vergunningstermijn. Ook Patat&More is nu verwezen naar de Buytenparklaan.

LOBBY VAN STICHTING FIETSKLIM ZOETERMEER
De Stichting Fietsklim Zoetermeer is een uitgebreide lobby gestart voor de aanleg van een klimmend fietspad rondom SnowWorld. De lobby staat onder aanvoering van de Haagse sociaal geograaf en planoloog en daarnaast buitengewoon fietsliefhebber Arjen Koene. Tot voor kort was hij beleidsadviseur voor onder meer sport in dienst van de gemeente Den Haag. Tegenwoordig is hij zelfstandig adviseur. Hij heeft al voorbereidende gesprekken gevoerd met diverse gemeenteambtenaren, het Zoetermeerse college van B en W en het bestuur van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark. Verder zegt hij zijn idee ook al te hebben voorgelegd aan SnowWorld en enkele fietsorganisaties in deze regio. Wat Arjen precies wil is verder voor iedereen terug te vinden op de website http://fietsklimzoetermeer.nl/ .Daaruit blijkt ook dat de Stichting Fietsklim Zoetermeer intussen een geldinzamelingsactie is begonnen om het project te kunnen verwezenlijken.
De reacties zijn vooralsnog wisselend. Het college van B en W heeft er wel oren naar maar heeft de initiatiefnemers laten weten dat wel rekening moet worden gehouden met de natuur en met het oordeel van omwonenden. De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft laten weten het idee “niet echt zomaar serieus bespreekbaar te achten, tenzij het plan te combineren valt met vergaande verbeteringen van de directe omgeving van SnowWorld, en het niet ten koste gaat van kwaliteit en kwantiteit van het nabije natuurgebied”.
Vast staat overigens dat het plan in strijd is met de huidige door het gemeentebestuur vastgelegde afspraken en regels. Daarvan zijn die van de beleidsnota Visie Buytenpark, het Bestemmingsplan Buytenpark en het Bestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld het belangrijkste. In die twee bestemmingsplannen zijn namelijk strikt de grenzen vastgelegd van het maximale bouwvlak en het natuurgebied in het Buytenpark. Bovendien mogen er geen bouwwerkzaamheden meer plaatsvinden in het Buytenpark. Ook bepalen de huidige regels dat intensieve recreatie aan de westkant van SnowWorld niet is toegestaan.
Wat mogelijke verbeteringen in de omgeving van SnowWorld betreft heeft de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark de mensen van het fietsplan het oude plan aangereikt van het - toenmalig – gemeenteraadslid ir. Peter Vergers (D66) met de titel ‘Sfeerbeleving skihal Zoetermeer’. Kernpunten in dit plan zijn: de skihal onderdeel maken van het landschap, onder meer door eromheen hoge bomen te laten groeien tot ongeveer 40 meter. (zie: Foto artitst impression Fietsklim, en Foto inpakken SnowWorld)

GEEN STEUN VOOR ‘TINY HOUSES’ NOORDWESTHOEK BUYTENPARK
Intussen is in de gemeenteraad even de mogelijkheid aan de orde geweest om in het gebied tussen de Voorweg en de noordwesthoek van de Buytenpark - niet ver van de locatie van de Tuinvereniging Seghwaert en nu woongebied van de steenuil – ruimte te maken voor zogeheten Tiny Houses. Dat zijn minihuisjes op een mooie plek. Het voorstel hiertoe was ingediend door de fractie van Zoetermeer Vooruit bij de behandeling van het bestemmingsplan voor dit gebied. De motie om deze bouwmogelijkheid te onderzoeken, bijvoorbeeld ter hoogte van het adres Voorweg 230, is door de gemeenteraad dinsdag 19 mei 2020 evenwel met ruime meerderheid (27-12) verworpen. De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft wethouder Jakobien Groeneveld (Groen; Buytenpark) in een spoed-mailbrief gevraagd maatregelen te treffen ter afscherming van die uiterste westrand van het Natuurbestemde deel van het Buytenpark en in het bijzonder het Gruttolandje en omgeving. Daar en ook rondom het terrein van de Tuinvereniging Seghwaert zijn kennelijk informele paadjes ontstaan waar geregeld mensen lopen, onder meer om honden uit te laten Vogelliefhebbers melden dat dit de daar levende vogels zeer stoort. Een bescherming van dit gebied lijkt zeer zinvol, ook al omdat het hier drukker kan worden na het gereedkomen van de Limietsloot, die loopt van Stompwijk naar de Nieuwe Driemanspolder. Te denken is aan een duidelijke afsluiting van het hele gebied, ook met borden. Gemeenteambtenaren hebben ons laten weten aan een dergelijke bescherming te werken.

BESCHERMING GRUTTOLANDJE
Het gemeentebestuur heeft het Gruttolandje aan de uiterste westrand van het Buytenpark inmiddels aangewezen als Natuurkerngebied. Daardoor geldt daar nu - net als in de rest van het Natuur-bestemde deel ten westen van SnowWorld – dat het is “bedoeld om natuurwaarden te behouden en te versterken en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, en biodiversiteit en natuurgerichte recreatie vooropstaan”. Natuurgerichte recreatie is beschreven als: “ongemotoriseerde routegebonden recreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, struinen, skaten”. Een poging van ons om het beschermde gebied nog iets ruimer te krijgen en een preciezere beschrijving van de regels van zo’n Natuurkerngebied is vooralsnog niet gelukt.
Wethouder Jakobien Groeneveld (GroenLinks; met in haar portefeuille onder meer het Buytenpark) heeft op 7 maart 2019 bij het Gruttolandje een uitlegbord onthuld. Hier is in 2017 een zogeheten plasdrasgebied ontwikkeld, met een wisselende waterstand. Heel geschikt voor trekvogels als plek om aan te sterken en andere om te broeden. Intussen vast adres voor honderden grutto’s en IJslandse grutto’s, kluten, kieviten, tureluurs, watersnippen, diverse soorten eenden, smienten en scholeksters. Het gebied is omgedoopt tot Gruttolandje op initiatief van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark. Daar vlakbij bevindt zich de oeverzwaluwwand, even ten noorden van de locatie van de Tuinvereniging Seghwaert Die wand is al in 2016 aangelegd. Oeverzwaluwen vliegen daar af en aan.

Foto: 
Afd. STAB RvS, ruimtegebruik Buytenpark
Foto artitst impression Fietsklim
Foto inpakken SnowWorld
Aan de rand van de polder
Aan de rand van de polder