Protest tegen SnowWorld+

RECHTER GEEFT KWALITEITSTEAM ONGELIJK IN ZAAK SKYBAR (laatste update 20180603)
De rechtbank van Den Haag heeft de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark ongelijk gegeven in de zaak om de Skybar van SnowWorld. Daarin hebben we gevraagd het Zoetermeerse college van B&W te corrigeren in zijn besluit niet te ‘handhaven’ waar het gaat om deze volgens ons illegale horecavoorziening. De rechter heeft ons beroep echter op donderdag 12 april 2018 ongegrond verklaard, wat een juridische term is voor ‘niet of onvoldoende bewezen’. We zijn anderhalf jaar geleden aan deze zaak begonnen omdat we menen dat de Skybar een bedreiging kan vormen voor de gewenste stilte en rust in het park achter en rondom SnowWorld. Concreet gaat het om drie vragen. Allereerst of de Skybar wel een legaal bouwwerk is, ten tweede of de aanleg ervan niet het maximaal toegestane aantal vierkante meters horecavoorziening overschrijdt en tenslotte of het niet koppelen van de noodverlichting aan de ontruimingsinstallatie waardoor lichtvervuiling optreedt een overtreding is.

 

Voor wat betreft het eerste punt heeft de rechtbank uitgesproken dat de Skybar op zich niet illegaal is omdat uiteindelijk hiervoor geen aparte vergunning noodzakelijk is gebleken. Eerder had de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie Zoetermeer geoordeeld dat deze wel nodig is. Punt twee is het toegenomen horeca-oppervlak van SnowWorld. Dit blijft volgens de gemeente nog net één vierkante meter binnen de grenzen van de maximaal toelaatbare 2800 m². De rechtbank zegt dat de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark “niet heeft onderbouwd waarom deze afmetingen onjuist zouden zijn”. Wat onze lichtklacht betreft wijst de rechtbank er in haar uitspraak op dat SnowWorld tijdens de zitting heeft verklaard dat het systeem zo is ingericht dat bij opening van de nooddeur, de noodverlichting automatisch aangaat. Daarbij heeft SnowWorld weliswaar “erkend dat dit de mogelijkheid onverlet laat dat mensen de deur openen zonder dat sprake is van een noodsituatie”. De rechtbank is echter van oordeel dat deze werkwijze niet in strijd is met de eis in de omgevingsvergunning.

 

Dat zomaar voorbij wordt gegaan aan de verplichte koppeling van de noodverlichting met de ontruimingsinstallatie bevreemdt ons. Dat was immers een van de afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van onze procedure bij de Raad van State over de verlenging van de derde baan. Wij zijn bovendien pijnlijk getroffen door het feit dat de rechter uitgaat van twee waarnemingen van de gemeente dat het licht niet brandt. Dat wij daar tegenover tal van andere waarnemingen zetten, compleet met foto, wordt genegeerd. Al met al een zeer teleurstellend resultaat. De uitspraak toont aan dat er een wereld van verschil ligt tussen wat de burger ervaart als gelijk hebben en gelijk krijgen. Het Kwaliteitsteam Buytenpark kon formeel in hoger beroep, maar dat leek ons weinig zinvol en kost bovendien geld. Wel hebben we over dit en andere akkefietjes intussen contact met de Nationale Ombudsman. Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken zijn onderaan te vinden. 

 

BESTEMMINGSPLAN VERBIEDT UITBREDING SNOWWORLD ((laatste update 20180328)
Het geldende bestemmingsplan voor het Buytenpark verbiedt SnowWorld in het park te voorzien in een golfsurfbad en een hotel, zoals eind 2017/begin 2018 door SnowWorld-directie is verwoord in het plan Surfcity. In dat bestemmingsplan zijn namelijk open baden in het sportdeel van het Buytenpark niet toegestaan en een hotel in het hele Buytenpark niet. Daarmee staat vast dat het plan alleen realiseerbaar zou worden als het gemeentebestuur bereid is tot wijziging van het bestemmingsplan. Op dit moment is dat nog zeer onzeker.

 

ANDERE ILLEGALE ACTIVITEITEN SNOWWORLD (20170531)
SnowWorld heeft zich de afgelopen jaren overigens ook zonder goedkeuring meermalen schuldig gemaakt aan illegale activiteiten in het Buytenpark. Het nieuwste feit in deze vervelende reeks is de bouw van een opslagpand tegenover het hoofdgebouw, zonder dat de gemeente daarvoor vergunning heeft verleend. Het college van B&W bevestigt dit in een uitvoerig antwoord op talrijke vragen onzerzijds over ontwikkelingen van SnowWorld. Die brief is onderaan deze pagina te lezen. Daaruit is ook af te leiden dat het niet correct is gegaan met de plaatsing van een telecommunicatiemast op het terrein van SnowWorld, april 2016. Op onze waarneming dat er op het terras van SnowWorld in zomer 2016 zonder vergunning evenementen zijn gehouden met live muziek onder het motto Food on Sundays, en dat we ervan uitgaan dat zulks niet zomaar kan worden herhaald, reageert het college: “Er wordt komend terrasseizoen toezicht gehouden. Voor het houden van een evenement is een ontheffing op grond van de APV nodig. SnowWorld is hierop gewezen”.
Als bekend is eerder door SnowWorld nooit de toezegging nagekomen te zorgen voor een groene afscherming van de oorspronkelijke derde baan. Bovendien heeft SnowWorld enkele jaren geleden zonder vergunning voorzien in een ijsbaantje en een schietbaan, die pas nu, in de vergunning voor de verlengde derde baan zijn gelegaliseerd. Ook de overkapping tussen de derde en tweede baan van SnowWorld is pas achteraf gelegaliseerd.

 

VERGEEFS BEZWAAR TEGEN BOUWVERGUNNING (ingekort 20170921)
We hebben geen gelijk gekregen met ons bezwaarschrift tegen de aanvullende ‘bouw’-vergunning voor SnowWorld. Daarmee heeft de gemeente de bouwer van de uitbreiding van SnowWorld toestemming gegeven om extra grond te storten teneinde te voorkomen dat het bouwwerk aan het uiteinde gaat kantelen. Wij menen dat hiervoor niet zomaar toestemming had mogen worden verleend. Eerst had ons tegenvoorstel moeten worden behandeld om het uitzichtbordes achterwege te laten, want juist op die hoogte deed zich het probleem voor. Ons bezwaarschrift en het oordeel van de bezwaarschriftencommissie zijn onderaan deze pagina weergegeven.

 

VERGUNNING BOUWWERKTERREIN SNOWWORLD NIET CORRECT (ingekort 20161108)
De onafhankelijke Zoetermeerse bezwaarschriftencommissie heeft eerder wel op een ander punt het college van B&W op de vingers getikt namelijk waar het ging om het verlenen van de oorspronkelijke bouwvergunning voor de derde baan. De commissie heeft ons namelijk gelijk gegeven waar wij stelden dat ten onrechte vergunning is verleend zonder acht te slaan op de natuurbestemming in het Bestemmingsplan Buytenpark. Al onze bezwaren zijn trouwens ook al terug te vinden in de zienswijzen die wij in maart 2015 hebben ingediend op zowel het bestemmingsplan als het bouwplan. Een uitvoerig samenvattend bericht daarover, de zienswijzen zelf en enkele bijzondere bijlagen daarbij, zijn hieronder weergegeven. Op de subpagina lopende zaken is te lezen over eerdere punten van kritiek die we hebben ingebracht.

 

STRIJD BIJ RAAD VAN STATE VERLOREN (ingekort 20160718)
Het Kwaliteitsteam Buytenpark, de Vogelwerkgroep Zoetermeer, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken (AVN) plus twee buren van het Buytenpark hebben de rechtsstrijd tegen uitbreiding van SnowWorld bij de Raad van State verloren. De Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State heeft ons namelijk op dinsdag 26 april 2016 ongelijk gegeven waar het gaat om 13 formele bezwaren die in oktober 2015 zijn ingebracht (zie het beroepschrift onderaan deze pagina). Vreemd genoeg zijn overigens niet al die bezwaren aan de orde gekomen. Als bekend hebben wij ons ertegen verzet dat de derde baan werd verlengd van 210 tot ruim 300 m en werd verhoogd van 32 tot ruim 70 m. De werkzaamheden zijn half april 2016 begonnen en een half jaar later afgerond. We hebben er onder meer op gewezen dat SnowWorld 3+ straks hiermee gedurende belangrijke delen van de dag aanzienlijke parten van de omgeving af en toe overschaduwt (zie de foto onderaan deze pagina). Maar volgens Raad van State is dat geen reden om het bouwbesluit af te wijzen.
Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft de gemeente direct na de uitspraak gevraagd om ruggespraak over de verdere uitvoering. Daarbij gaan we ervan uit dat SnowWorld nauwgezet wordt gehouden aan het twintigtal aanvullende voorwaarden en afspraken die in de tussentijd aan de bouwvergunning zijn verbonden. Tot die voorwaarden behoren onder meer strenge regels over geluid- en lichthinder.

 

Documenten: 
Foto: 
Buitenreclame skybar
Zicht op SnowWorld vanuit Buytenpark
Op 7 juli 2016 vergunning voor extra werk en een paar dagen later meteen aan de slag (foto: Henk Luiten).
Schaduwkaart SnorWorld baan 3
Zo ziet het er echt uit...
… En zo schetsen de gemeente en SnowWorld het.
Door de gemeente ingebrachte stukken
Door ons ingebrachte stukken